Αριθ. 15524

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.     Τις διατάξεις των άρθρων 190 έως 195 του Π.Δ/τος 323/89(Δ.Κ.Κ)

2.     Τις αριθ. 202/93, 5/94, 415/93 και 117/94, 463/94, 518/93 και 294/94, 176/93, 2/94 αποφάσεις δημοτικών Συμβουλίων Ν. Ερυθραίας, Αυλώνας, Κηφισιάς, Αχαρνών, Μεταμόρφωσης, Ζεφυρίου αντίστοιχα που έχουν ληφθεί νομότυπα , σχετικά με τη Σύσταση Συνδέσμου με την επωνυμία  « Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ανάπτυξη της Πάρνηθας(Σ.Υ.Ν.Π.Α)» αποφασίζουμε