Ενισχύεται µε αλατοδιανοµέα και λεπίδα εκχιονισµού για την αντιµετώπιση καταστάσεων φυσικών καταστροφών-image-9 Ενισχύεται µε αλατοδιανοµέα και λεπίδα εκχιονισµού για την αντιµετώπιση καταστάσεων φυσικών καταστροφών-image-10 Ενισχύεται µε αλατοδιανοµέα και λεπίδα εκχιονισµού για την αντιµετώπιση καταστάσεων φυσικών καταστροφών-image-11 Ενισχύεται µε αλατοδιανοµέα και λεπίδα εκχιονισµού για την αντιµετώπιση καταστάσεων φυσικών καταστροφών-image-12

Πρωτοπόρος και πάλι ο ΣΥΝ.ΠΑ.

Στα πλαίσια αντιµετώπισης καταστάσεων φυσικών καταστροφών, παγετού και εκχιονισµού ο ΣΥΝ.ΠΑ. προβαίνει στην ενίσχυση του στόλου του µε αλατοδιανοµέα και λεπίδα εκχιονισµού για τα οχήµατά του, τα οποία είναι πετρελαιοκίνητα και φέρουν αυτόνοµο πυροσβεστικό συγκρότηµα. Πέρα από κάθε αµφιβολία µία ακόµη αξιέπαινη πρωτοβουλία από τον Σύνδεσµο Πάρνηθας για την αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων στον εθνικό δρυµό.

Μάλιστα µπορεί η επίσηµη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου να πραγµατοποιείται την 1η Μαΐου, εντούτοις ο Σύνδεσµος Πάρνηθας βρίσκεται ήδη σε πλήρη ετοιµότητα για να κερδίσει για µια ακόµη χρονιά το στοίχηµα της πυροπροστασίας του Εθνικού ∆ρυµού, τελευταίου «πνεύµονα» για τους κατοίκους της Αττικής και όχι µόνο.

Κατά κοινή οµολογία ο ΣΥΝ.ΠΑ. µε συντονισµένες ενέργειες τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει σηµαντικά επιτεύγµατα τόσο στον τοµέα της προστασίας αλλά και στην βελτίωση του υλικοτεχνικού εξοπλισµού πάντα σε αρµονική συνεργασία µε κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς καθ’όλη την διάρκεια του χρόνου µε δράσεις και συντονισµένες ενέργειες. Προς αυτή την κατεύθυνση ο πρόεδρος του Συνδέσµου κ. ∆ηµήτρης Καµπόλης έχει εκπονήσει µαζί µε τα µέλη του ∆.Σ και τους συνεργάτες του σχέδιο δράσης.